LUNCH BEZORGEN IN DEN BOSCH EN OMSTREKEN

Algemene Voorwaarden It’s Pure Lunch

 

Art. 1      Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Catering: het op basis van een overeenkomst verzorgen van restauratieve diensten bij bedrijven, overheid of particulieren;

Opdrachtnemer: It’s Pure Lunch;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van cateringactiviteiten.

Art. 2      Algemeen

  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte,

opdrachten/of overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Zij vormen

een onverbrekelijk onderdeel van de individuele offerte, opdracht en/of overeenkomst.

  1. Opdrachtnemer wijst hierbij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.
  2. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Art. 3      Offertes

Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is gemeld.

Art. 4      Totstandkoming en tussentijdse wijziging van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door bevestiging online, ondertekening van de offerte,

opdracht en/of overeenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer.

Aanvullingen en/of wijzigingen op de overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang en de aard van de wijzigingen zullen daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt, zullen eventueel nadelige aspecten daarvan niet voor risico van de opdrachtnemer komen.

Art. 5      Onderaanneming

Opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden.

Art. 6      Uitvoering van de overeenkomst

De uitvoering van de diensten zal geschieden zoals in de overkomst is bepaald.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer bepaald de keuze van leveranciers. In het geval van afwijking hiervan op verzoek van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd eventuele inkoopverschillen en overige kosten als gevolg van deze afwijkende keuze aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade door deze leverancier(s) dan wel producten en/of goederen veroorzaakt.

Opdrachtgever is als eigenaar van het afval verantwoordelijk voor aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn diensten naar behoren kan verrichten, hieronder begrepen deugdelijke en vrije toegang tot de ruimte van dienstverlening.

Opdrachtnemer heeft het recht tijdens de looptijd van de overeenkomst prijsverhogende factoren, waaronder loonkosten, sociale kosten, kosten van ingrediënten algemene beheerskosten, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Belastingen die op personele dienstverlening en/of producten, materialen of middelen drukken, worden aangepast vanaf het moment van wijziging.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de keuken alsmede de apparaten die onlosmakelijk zijn verbonden met catering, alles voor zover gebruikt binnen de restauratieve faciliteiten van opdrachtgever en voor zover bereikbaar zonder apparaten te verschuiven. Alle schoonmaakwerkzaamheden boven 1,80 meter alsmede het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen in de ruimte zijn voor rekening en uitvoering van opdrachtgever.

Art. 7      Kwaliteit

Kwaliteit en voedingswaarde van de grondstoffen en de maaltijden, de variatie in en samenstelling van de menu’s, de bereiding en het gereedmaken van de afwas, de afvalverwijdering uit de keuken en de algemene hygiëne dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Opdrachtnemer garandeert de kwaliteit van het geleverde. De aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit eindigt voor opdrachtnemer bij aflevering.

Art. 8      Betaling

Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, zal betaling dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichting verrekening of korting toe te passen.

Na afsluiting van de overeenkomst zal opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen een voorschot in rekening brengen. Verrekening van het voorschot vindt plaats na afloop van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de gestelde termijn verricht, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

Gemaakte incassokosten alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-. Dit onverlet het recht van opdrachtnemer de werkelijke schade te vorderen.

Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Art. 9      Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden directe schade indien die aantoonbaar door opdrachtnemer is veroorzaakt.

De omvang van de schade is beperkt tot het declaratiebedrag. Daarnaast is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personeel in dienst van opdrachtgever dan wel door derden.

Art. 10 Toerekenbare tekortkoming

Opdrachtgever zal de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden zo spoedig mogelijk controleren overeenkomstig het in art. 7 bepaalde. Van eventuele afwijkingen dient opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht binnen een redelijke termijn na de kennisgeving de werkzaamheden te herstellen of opnieuw uit te voeren. Tot enige verdergaande aansprakelijkheid is opdrachtnemer niet gehouden.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald of enige andere verplichting niet tijdig nakomt, heeft opdrachtnemer het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten cq. te ontbinden. Opschorting of ontbinding zoals hier bedoeld kan onverwijld plaatsvinden ingeval van surséance of faillissement.

Art. 11 Overmacht

Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan twee maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.

Art. 12 Eigendomsvoorbehoud

De door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. In geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever mag opdrachtnemer alle niet, of niet volledig, met in begrip van rente en/of kosten, betaalde goederen meenemen.

De door opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen blijven ten allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd hierover een borg in rekening te brengen.

Art. 13 Opzegging/uitbreiding

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever brengt opdrachtnemer de volgende kosten in rekening:

Bij annulering tot 20 dagen voor het begin van de cateringactiviteit 50 % van het totaalbedrag;

Bij annulering tot 10 dagen voor het begin van de cateringactiviteit 75 % van het totaalbedrag;

Bij annulering in de laatste 5 dagen voor de cateringactiviteit 100 % van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

Art.14 Geschillenregeling

 

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen.

Op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Art. 15 Deponeren

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant.